English Español Français Deutsch Italiano Český Polski Русский Română Українська Português Eesti 中文

Knihy a články o evoluci Vesmírného Vědomí.
Pro zájemce o metody duchovní seberealizace, poznání Boha.

 
Reflexogenní zóny emocionálně volní sféry
 

Rádžajóga a buddhijóga/Reflexogenní zóny emocionálně volní sféry


Reflexogenní zóny emocionálně volní sféry

Reflexogenní zóny jsou určité oblasti na povrchu i uvnitř těla. Působíme-li na ně, vyvoláváme jisté pohybové, vegetativní nebo psychické reakce (reflexy).

Na příklad svěděni v nose vyvolává kýchání, lechtání na chodidle odtažení nohy, klepnutí do šlachy pod kolenní čéškou pohyb atd. Hořčičné placky a skleněné baňky se přikládají na kůži na přesně určená místa. Pouze tehdy jsou ovlivněny zanícené vnitřní orgány. K reflexogenním zónám patří také akupunkturní body na kůži. Působíme-li na ně akupunkturními jehlami a jinými prostředky, vyvoláváme léčebný efekt ve vnitřních orgánech, často velmi vzdálených od tohoto bodu. Nás však nyní zajímá ještě jedna skupina reflexogenních zón, jež nazýváme čakry.

Čakry jsou struktury, které se nacházejí přibližně ve stejných úrovních organismu jako akupunkturní meridiány. Jejich hlavní funkce jsou hromadění, přetváření a rozdělování bioenergie. Každá čakra má své určení. Zdůrazňujeme, že koncentrace vědomí v určité čakře vyvolává jisté změny v naší emocionální sféře. Psychickou autoregulaci umožňuje právě práce s čakrami.

Sahasrára má podobu disku a nachází se pod kostí temenní v oblasti polokoulí předního mozku. Má v průměru asi 12 cm, výšku mívá asi 5 cm (uvádíme rozměry rozvinutých čaker).

Ádžňa je velká čakra uprostřed hlavy. Její střed, díváme-li se zepředu, je nad kořenem nosu poněkud nad úrovní obočí, zboku asi 2 cm dopředu a nahoru od ušního boltce. Této čakře prostorově odpovídají centrální mozkové části (střední mozek, mezimozek a Varolův most).

Višuddha se nachází v dolní části krku. Zaujímá prostor od páteře ke štítné žláze (včetně).

Anáhata je čakra zaujímající prostor celého hrudního koše, je-li správně rozvinuta.

Manipúra sídlí v horní části břicha.

Svádhišthána je v dolní části břicha.

Múladhára je poslední, sedmá čakra v dolní části pánve mezi kostrčí a stydkou kostí.

Vývojový stupeň jednotlivých čaker je závislý na psychologických zvláštnostech konkrétního člověka. Při dobře rozvinuté sahasráře pozorujeme výraznou schopnost strategického myšlení, tj. myšlenkového záběru celé situace z nadhledu, což umožňuje být vůdcem se širokým rozhledem.

Je-li dobře rozvinutá ádžňa, znamená to schopnost k taktickému myšlení, které pomáhá řešit užší, dílčí úkoly ve vědě, výrobě a v běžném životě.

Višuddha poskytuje schopnost estetického vnímání. Dobří výtvarníci, hudebníci a jiní umělci mají rozvinutou višuddhu.

Anáhata umožňuje emocionální lásku (ne lásku z rozumu, ale ze srdce).

Manipúra představuje schopnost energických činů, ale také s ní souvisí sklon k trvalé převaze záporných emocí, jako je podráždění a hněv.

Svádhišthána obstarává reprodukční funkci.

Múladhára zajišťuje psychologickou stabilitu v nejrůznějších životních situacích.

Každý může pocítit různé projevy aktivity svých čaker.

Při duševní únavě cítíme tlak v oblasti ádžni nebo sahasráry.

Při vnímání něčeho velmi harmonického se až zastavuje dech. To se projevuje višuddha. Při opačné situaci se svírá hrdlo, je to reakce téže čakry na disharmonické okolnosti (na příklad pocítíme-li od někoho nespravedlnost nebo si uvědomíme vlastní chybu a jsme v situaci, kdy nevíme, co máme dělat).

Anáhata se projevuje v okamžicích lásky, v níž není egoismu. Existují lidé, kteří vyzařují Lásku celým svým srdcem (anáhatou) na všechny kolem za každých okolností. Říkáme o nich, že jsou to srdeční lidé. Takovými se musíme stát i my.

Manipúru cítíme obvykle jen při záporných emocích. Vytváří stahující či tupě bolestivé pocity, nebo jako bychom si v ní byli vědomi nepříjemně se točící či kypící energie.

Možnost pocítit svádhišthánu máme zvláště výrazně při neuspokojeném pohlavním vzrušení. Tyto nepříjemné pocity v dolní části břicha a v odpovídající části páteře (nebývají pozorovány vždy) jsou důsledkem toho, že čakra je přeplněna zvláštním druhem bioenergie — udanou, která se při orgasmu měla z čakry vylít. Udána, která se vylévá pohlavními orgány, se dostává do partnerovy múladháry a potom se přetváří (sublimuje) na energii některé jiné čakry. Analogicky může být sublimována i vlastní udána, je-li jí nadbytek, na příklad při pohlavní zdrženlivosti. (Při dlouhodobé zdrženlivosti a při nedostatečné sexuální citové stimulaci se vytváření udány snižuje.) Udánu využívá ta čakra, která je právě v činnosti (v závislosti na druhu lidské činnosti), nebo ta čakra, s níž záměrně pracujeme.

Podle vnějších projevů si zkusme určit, které čakry dominují u nás či u našich známých, a zamysleme se nad tím, které potřebujeme rozvíjet. Podle dominujících čaker můžeme lidi dělit na určité psychotypy (například anáhatické, ádžnické aj.).

Před začátkem práce s čakrami musíme všechny adepty upozornit na nutnost abstinence od alkoholu a všech nápojů, které alkohol obsahují, včetně piva, kefíru a pod. Požití alkoholu při práci s čakrami a kdykoliv později po ní způsobuje těžká onemocnění. Prakticky všichni, kdo měli při práci první zážitky a dosáhli prvních výsledků, ochotně na tuto podmínku přistupují.

Ve čtrnácté lekci se seznámíme ještě s jednou skupinou reflexogenních zón emocionálně volní sféry — s některými drahami (meridiány).

Celé lidské tělo, stejně jako zvířecí i rostlinné, (20,21,58,59,68,93) je protkáno mnoha tisíci pouhým zrakem neviditelných drah, které rozvádějí bioenergii s různými stupni jemnosti. Tyto dráhy, zvané též meridiány či v sanskrtu nádís, objevila lékařská věda staré Číny a terapeuticky jich využívala. Nyní jsou tyto poznatky rozšířeny v mnoha zemích.

Meridiány se dají určit srovnáním s okolními tělesnými tkáněmi podle zvýšené elektrické vodivosti. Pamatujme však, že i ten nejslabší elektrický proud není pro ně adekvátní a že se elektrodiagnostické a elektropunkturní metody mohou používat jen výjimečně. Meridiány jsou viditelné, proudí-li jimi energie přirozeně, je-li její proud vyvolán uměle, nebo jsou-li meridiány nabity kontrastní energií. Mohou je spatřit lidé, kteří rozšířili svůj obzor vnímání systematickým cvičením, podobným našemu.

V důsledku zánětlivých procesů v tělesných tkáních, nesprávného znečisťujícího způsobu stravování, nebo vnějšího nepříznivého energetického působení mohou meridiány ztrácet průchodnost. Také mohou začít dlouhodobá onemocnění těch orgánů, kterým chybělo správné energetické zásobování. Taková onemocnění obvykle nelze zcela vyléčit běžnými medikamenty. V těchto případech bývá účinná akupunktura a podobné terapeutické metody, jako laserové, vibrační a jiné působení přes biologicky aktivní body na povrchu těla. Při tom se obnovuje průchodnost meridiánů díky energii, která se do nich zavádí. (Terapeutický efekt závisí také na kvalitativních charakteristikách této energie.)

Seznámíme se s několika meridiány, kterých lze používat při psychické autoregulaci.

Všechny čakry jsou propojeny mohutnými drahami, které procházejí páteří, podél přední stěny těla a středem těla. Všechny vedou bioenergii s různými stupni jemnosti.

Široký páteřní kanál, zadní dráha, zvaná sušumna (čínsky tu mo), prochází od múladháry do sahasráry. Jednou z jeho funkcí je rozdělovat energii, která se nashromáždila v múladháře, do všech čaker. Jde o bioenergetický potenciál, který se tvoří hlavně na úkor udány, jestliže jí nemrháme nepřiměřenou sexuální aktivitou nebo ji nešetrně nepoužíváme prostřednictvím sublimace pro jiné potřeby organismu. V zadní části sušumny se vyčleňuje výrazně užší kanál, vadžriní (o průměru asi 2 cm), jímž proudí udána do jednotlivých čaker.

Třetí páteřní kanál, čitriní, začíná od zadní části sahasráry, prochází oblastí zátylku blízko povrchu hlavy, vede zadní částí krku a dále po páteři tak, že prochází nejzazšími výběžky obratlů. Čitriní je pro nás velmi důležitou strukturou. Bude nám sloužit jako míra nejjemnějšího stavu, na který se budeme emocionálně ladit.

Systém čaker je propojen také přední drahou. Začíná u horního konce sušumny, rozdvojuje se kolem sahasráry, spojuje se na čele, znovu se větví do několika kanálků, které procházejí obličejem a slévají se do jediného v oblasti višuddhy. Ještě jedna větev prochází shora středem hlavy, horním patrem směřuje bradou ke krku, kde se spojuje s ostatními. Asi 5 cm široká dráha vede dolů po přední části těla. Zároveň je spojená se všemi čakrami, prochází stydkou kostí, hrází a končí v kostrčí.

Nás bude zajímat především horní část kanálu, která spojuje v jediný funkční blok čtyři čakry tak zvaného emocionálního centra: ádžňu, višuddhu, anáhatu a manipúru. Vedoucí roli hraje v tomto celku samozřejmě anáhata a višuddha. Intenzita emocí závisí do určité míry na manipúře. Ádžňa zajišťuje součinnost mezi hypotalamo-hypoiýzním komplexem a endokrinním systémem, čímž se koordinují emocionální reakce a chování člověka.

Lidé, kteří mají rozvinutou přední dráhu a umějí ji používat, jsou schopni prožívat vysoce kladné emoce při styku s jinými lidmi a s přírodou. Takových jedinců je několik z tisíce. Přední dráha bývá velmi zřídka rozvinuta. Otevření této možnosti je jedním z úkolů prvního kursu.

Propojený systém sušumny a přední dráhy se nazývá podle čínské tradice mikrokosmická oběžná dráha. Pohybem po mikrokosmické oběžné dráze dochází ke zjemnění energie v organismu. Cílem je vytvořit a nashromáždit "zlatý elixír" — jak staří alchymisté tuto zjemněnou energii nazývali. Získává se tak, že se přemístí samána, energie získaná ze stravy, z manipúry do aktivní svádhišthány.

Cvičení s mikrokosmickou oběžnou dráhou má velmi silný emocionální účinek. Proměňuje člověka, činí ho optimistickým a schopným obdarovávat jiné upřímnou srdečnou láskou.

Systém čaker je na jedné z nejjemnějších úrovní propojen ještě jedním meridiánem, s jehož popisem jsme se dosud v literatuře nesetkali. Tento široký kanál spojuje vyvinuté čakry a prochází vertikálně středem celého těla. Pravděpodobně se utváří zároveň s rozvojem čaker, neboť se nevyskytuje u lidí, kteří nemají čakry dostatečně rozvinuty. Síře tohoto kanálu odpovídá přibližně průměru čaker. Pojmenujeme ho centrální meridián. Je to také velmi důležitá energetická struktura, s níž budeme pracovat především ve třetím kursu.

Ve třetím kursu budeme cvičit se zvláštní energetickou strukturou známou pod názvem hara. Nachází se v jedné energetické úrovni se třemi dolními čakrami, které představují základní "vyživovací blok", a obsahuje také zvláštní meridiány, které vedou od těchto čaker a setkávají se v oblasti pupku. Bod hárá bývá občas chybně zaměňován s manipúrou. Možná, že tyto meridiány hrají důležitou roli v prenatálním období tím, že spojují pupečníkem energetický systém plodu s matkou. Existuje možnost probudit je k aktivnímu životu i v dospělosti, abychom rozvíjeli aspekt vůle.

 

<<< >>>
 
Hlavní stránkaKnihyČlánkyFilmyFotogalerieScreensaversNaše stránkyOdkazyO násKontakt